Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Amazon เปิดเกมรุกตลาดเพลงออนไลน์!!!!

9 Dec

หลังจากที่ปล่อยให้ทาง Apple ถือสิทธิ์ขาดในการให้บริการเพลงออนไลน์หรือ Online Music Store มาได้ระยะหนึ่งผ่าน iTunes แล้วก็ถึงเวลาที่ Amazon หันมาเอาดีด้านบริการเพลงออนไลน์ ผ่าน Cloud Computing ที่เรียกว่า “Cloud Drive” แนวคิดดังกล่าวนี้จะสามารถต่อกรกับบริการเพลงยอดนิยมของ iTunes ได้หรือไม่ต้องก็คงต้องลองมานั่งวิเคราะห์ในคุณลักษณะของบริการนี้ว่าจะไปได้ไกลมากน้อยเท่าไร

ความยุ่งยากของธุรกิจ Streaming Music (กลุ่มเพลงดิจิตอล)

บริการ Cloud Drive ของ Amazon เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่ความสะดวกของผู้ใช้บริการสามารถย้ายคอลเล็กชั่นเพลงส่วนตัว หรือจะให้ขยายความให้ชัดเจนก็คือ เพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปอยู่ที่ระบบ Cloud Computing หรือบริการที่จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้ หากจะให้ประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบน Cloud Computing ในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ยังถือว่าแตกต่างกันมาก โดยวัดจากแอพพลิเคชั่นบน Cloud ที่มีมาก่อนของ Google Apps ซึ่งในกลุ่มของคนไทยนั้นยังถือว่าน้อยมากที่จะเริ่มหันมาใช้งานแนวคิดของ Cloud Computing ทั้งที่ต่างประเทศกลับให้ความสำคัญมากกว่าการใช้ Software พัฒนาเหมือนเมื่อก่อน
สาเหตุสำคัญอาจจะเพราะความยุ่งยากในการเข้าถึงและภาษาในการสื่อสารที่ยากจะเข้าใจในกลุ่มของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย แต่ถ้าแนวคิดของ Cloud Drive นี้ ได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะกลุ่มคนในประเทศไทยและเอเชีย ต่างให้ความสำคัญในเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องอันดับต้นๆ ยิ่งมีการผูกขาดกับธุรกิจบันเทิงอย่างดนตรีแล้ว ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย น่าจะใช้ประโยชน์กับรูปแบบธุรกิจบนเทคโนโลยีตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรอย่างแน่นอน
Continue reading

Advertisements

Cholesterol.

7 Sep
Info  PR: n/a  I: 0  L: error  LD: error  I: n/a  Rank: n/a  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: yes Sitemap: yes  Rank: n/a  Price: n/a Links: 78|18(1) Density

In ischemic heart disease. The cause of death among the Thai people is an important risk factor. Conditions, high blood cholesterol. High blood pressure And smoking. All of which is a factor. The control.

Cholesterol  is a fat one. The body uses a cell membrane. An insulation of nerve. Various hormones. The hormone is also used to make bile salts. Which helps in digestion. The body gets cholesterol in two ways.

1. The diet comes from animal foods derived from plants. No cholesterol. Foods that are close to the State for a lot of animals are in the yolk and the shell and so on.

2. Body created in the liver. When the liver gets cholesterol from food. The synthesis of cholesterol in the liver is reduced in return for a reduction of cholesterol in the diet. Liver cholesterol build up.

Cholesterol in the liver is created. Or from food. The liver is cholesterol. To other tissues of the body by combining with fatty acids. It is light and very low density protein called VLDL, which is made from the liver. On V LD L to fatty acids. To the fat tissue. Itself will have a greater density. It is light, low-density protein called LDL cholesterol, which is perched. Other tissues. Of cholesterol the body will accept it. The LD L receptor and Al rights reserved. Be taken into the cell. It was degrading. Cells are used to make cholesterol. Or repair of tissue, the cell membrane.

HDL  acts contrary to the LD L cholesterol transport. Excess in the cells to the liver.

Cholesterol: a major cause of ischemic heart disease.

While common when people age. Walls of the arteries to harden up. The lack of flexibility. If the grease. Most of the cholesterol. The adhesion of the inner wall. Artery stenosis is narrowing. Causes the arteries harden. (Atherosclerosis) on the increase. Blood flow is poor. It has become clogged. This is an important cause. Ischemic heart disease (coronary heart discase).

The study populations around the world found that adults with high blood cholesterol levels above 260 milligrams per deciliter. The incidence of ischemic heart disease. People with higher blood cholesterol level less than 220 milligrams per deciliter, about 3-5 times the level of total cholesterol (total cholesterol) in blood, mainly from there. Al high cholesterol levels, LDL (LDL-C).

The levels of HDL cholesterol more than 130 L mg per deciliter. Is an important risk factor. The incidence of arteriosclerosis hardening, we assume that L HDL cholesterol. Cholesterol is bad. The HD L cholesterol. Cholesterol as well. We do not transport cholesterol. Walls of the arteries that LA is Los Angeles to let them return to the liver. The liver to metabolize cholesterol. Water is then excreted from the body in feces, we found that high levels of HIV HDL cholesterol (HDL-C) less than 35 mg / dl. To have ischemic heart disease. HIV than those who have high LDL cholesterol.

Prevent high cholesterol.

So we have to prevent. How can high blood cholesterol. Since then. Our food is (you are what you eat).

1.Eating cholesterol does not exceed 300 mg per day can reduce or stop eating. With high cholesterol. Animal brain, especially in pork, duck, pig leather leather leather like Hnagake yolks (egg whites, no fat), eggs, squid, oysters, etc., to eat only fish. Lean meats, low fat milk.
2. Used cooking oil.
3. Do not eat fried foods on a regular basis.

Symptoms of heart disease.

7 Sep
Info  PR: n/a  I: 0  L: error  LD: error  I: n/a  Rank: n/a  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: yes Sitemap: yes  Rank: n/a  Price: n/a Links: 78|18(1) Density

Fact that heart disease is very broad. Symptoms of heart disease. The heart is associated with a few of the symptoms below. However. These symptoms. Did not occur in patients with heart disease only. There are also other diseases. With similar symptoms, the doctor will make a decision. Requires a detailed history. With a physical examination. Sometimes require special tests such as blood, urine, X-rays, etc. to isolate the disease. That have similar symptoms.

  Chest pain.    Tiredness.    Shake   Leg swelling.   Faint flash

Chest pain.
Organs in the chest. The heart and pericardium to the aorta, esophagus, lung pleura, bones, chest bones, ribs, breast, chest muscles. When there is inflammation. The pathology of these organs. It can cause chest pain that was. However, symptoms may vary.

 

Tiredness.
Symptoms of dyspnea and the exercise such as walking jogging running causes such as anemia (anemia), obesity, hypertension, lung disease, thyroid toxicity, heart disease, congestive heart failure (heart failure), even anxiety, or allergic News. and it makes me as well. Fatigue symptoms of heart disease and congestive heart failure, asthma, breathing is very fast for a period of exertion. But in severe cases. Tired all the time. Some will be very tired and lie down. (I will be tired, i) must lie on the head or just fall asleep.

 

Shake

Shake in a doctor means that the heart failure arrhythmias, or heartbeat irregular heartbeat, this symptom may be found in the normal heart and other diseases affecting the heart, such as the thyroid gland is. Medical history of lung disease are more toxic to the appearance of a shake to make sure. Due to arrhythmias or not. Often, patients feel the tremble of the heart beat normally.

Diagnosis of patients tremble It is not easy to do. Because patients often have symptoms for a while. When the doctor said I had gone to the doctor can not diagnose it. Due to arrhythmias or not, so you should learn how to take the pulse itself. When symptoms. How many times a heart beats in 1 minute and uniform or not. These data. Will help the doctor make the diagnosis more quickly.

Leg swelling.

Symptoms of leg swelling caused by the body’s salt (sodium) and water retention in the body. May be caused by kidney disease. (I do not salt) of venous thromboembolism. (No flow) the lack of protein in the blood, liver disease, drugs and some hormones, heart disease, or in some cases no cause (idiopathic edema) and swelling in patients with heart disease. Caused by the heart, the right to decline. Blood from the legs can not. Pour into the right heart, and streams. The remaining blood in the legs more. Pericardium chronic inflammatory diseases. But this symptom as well. When there are symptoms, leg swelling. Doctors need to monitor multiple systems. To determine the cause. The treatment was correct.

Faint flash

The word “short” This is a significant problem in history. In English this word has different meanings in the definition of a doctor. Will correspond to the English as syncope refers to the unconscious or nearly unconscious while they may feel dizzy dizzy I do not see a clear picture. The pain is momentary. Does not include disorientation house flushes the austere poetry of the respiratory symptoms may be caused. Disorders of the brain such as epilepsy (seizures, although not visible) bleeding in the brain. Disorders of the heart, such as a fatal arrhythmia. Or arrest for a while, or disorders of the autonomic nervous system that controls the heart. In addition to “short” may be found in people with normal blood loss, dehydration, diarrhea, discomfort, lack of exercise. Drugs to lower blood pressure as well.